Scharrelondernemer ontstijgt armoede

Cordaid

In Den Haag, Breda en de regio Arnhem-Nijmegen gaat Cordaid lokale coöperaties stimuleren die zich richten op het tegengaan van armoede en sociale uitsluiting.

Met een pakket aan diensten zullen we de coöperaties ondersteunen om innovatieve concepten van de grond te krijgen.

In Arnhem-Nijmegen werkt bijvoorbeeld een boerencoöperatie aan het opzetten van een coöperatieve “Groene en Sociale Versmarkt”, waarmee gezond voedsel direct van de boer ook voor lagere inkomensgroepen beschikbaar wordt.

In Breda gaan we lokale coöperaties ondersteunen die mensen vanuit een uitkering aan werk willen gaan helpen via wijkdiensten of bijvoorbeeld “scharrelondernemerschap”, kleine bedrijfjes, eventueel gestart met behoud van uitkering. In het najaar starten we in de regio Den Haag om bottom-up coöperatief lokaal initiatief te identificeren.

De laatste twintig jaar is de armoede in Nederland toegenomen van 4% tot meer dan 10%. De uitgaven van burgers stijgen, inkomsten worden instabieler, de druk op zelfontplooiing neemt toe en de samenleving wordt complexer. De overheid trekt zich tegelijkertijd terug en legt de verantwoordelijkheid bij de burger om problemen als armoede en sociale uitsluiting zelf te adresseren. 

Cordaid is al jaren actief op het terrein van armoede in Nederland. Met deze nieuwe, innovatieve projecten waarin onder andere wordt samengewerkt met de ‘sociale ondernemers’ van Enviu en ook Conclusion, wil Cordaid mensen helpen weer actief deel te gaan uitmaken van hun wijk, in hun eigen bestaan te kunnen voorzien en toegang te krijgen tot diensten en producten waarmee ze hun kosten kunnen verlagen.

We investeren in de kracht van de gemeenschap, hun eigen ideeën, middelen en mogelijkheden. We combineren sociale impact met slim ondernemerschap dat economisch rendeert voor de wijkbewoners. Met als doel dat ze armoede kunnen ontstijgen. Cordaid brengt meerdere partijen samen om dit ondernemerschap te steunen, zowel met financiën en met kennis. Geïnteresseerde organisaties zijn van harte welkom om zich aan te sluiten bij ons netwerk.

Cordaid bestrijdt al vele jaren armoede in Nederland via het fonds Cordaid Bond Zonder Naam. Wij bevorderende naastenliefde en solidariteit in onze samenleving door financiële hulp te bieden aan mensen die buiten hun schuld in problemen zijn gekomen.

http://www.cordaid.org/nl/scharrelondernemer-ontstijgt-armoede/ 

McDonald’s begrijpt zelf niet hoe werknemers van loon kunnen leven

Volkskrant

In een financieel budgetplan voor zijn Amerikaanse medewerkers heeft McDonald's zelf aangetoond hoe moeilijk, zo niet onmogelijk het is om van het minimumloon van de hamburgerketen te leven. Hoe het wel kan? Neem een tweede voltijdbaan en bespaar op de verwarming.

 
Hamburgerketen McDonald's maakte in samenwerking met ceditcarduitgever Visa voor zijn werknemers een website rond budgetbeheer. Op de site staan zowel tips, calculators als voorbeelden van een maandelijks budget, aangepast aan het loon van de laagst betaalde McDonald's-werknemer. Die kan, na aftrek van al zijn vaste kosten, 27 dollar per dag spenderen, voor bijvoorbeeld persoonlijke uitgaven en voeding. Hoe komt McDonald's aan dat bedrag?

Eerst en vooral door zijn werknemers aan te raden een tweede baan te nemen. Correctie: een tweede voltijdbaan. McDonald's gaat er zelf van uit dat rondkomen met wat je verdient bij hen onmogelijk is en je een tweede baan nodig hebt. Het minimumloon in de Verenigde Staten bedraagt 7,72 dollar per uur, wat na belastingen neerkomt op een maandloon tussen 1.000 en 1.100 dollar voor een 40-urenweek. McDonald's betaalt zijn laagste werknemers een paar dollarcent meer per uur, vandaar het bedrag van 1.105 dollar op de eerste lijn. Wie dat wil aanvullen tot de 2.060 dollar uit het voorbeeld, moet na zijn uren nog 34 uur per week spenderen aan een tweede baan, ervan uitgaande dat ook het minimumloon betaalt.

Geen verwarming
Een tweede manier om geld te sparen: McDonald's gaat er blijkbaar van uit dat zijn werknemers geen verwarming nodig hebben, want die post staat in het budget op 0. Zit die dan misschien inbegrepen in de maandelijkse huurprijs van 600 dollar? Mogelijk, al is de kans klein met een bijna dubbel zo hoge gemiddelde huurprijs voor woningen in de Verenigde Staten: 1.048 dollar eind 2012. Wie een stekje heeft in pakweg New York City, is maandelijks zelfs gemiddeld 3.000 dollar kwijt aan huur. 

Geen ziekteverzekering, geen benzine
McDonald's gaat er ook vanuit dat zijn gemiddelde werknemer een ziekteverzekering kan vinden van 20 dollar per maand. Goedkoop, als je weet dat de verzekering die de hamburgerketen zelf aanbiedt aan zijn werknemers 61 dollar per maand kost. Een minimumverzekering overigens, zonder enige terugbetaling voor medicijnen, een bril of tandverzorging. Tot slot nog een vreemde redenering: blijkbaar hebben de McDonalds-werknemers wel allemaal een auto die ze moeten afbetalen, maar rijdt die op gratis benzine, want ook die kosten zijn nergens terug te vinden.

http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2680/Economie/article/detail/3477322/2013/07/17/McDonald-s-begrijpt-zelf-niet-hoe-werknemers-van-loon-kunnen-leven.dhtml

Schippers pakt wanbetaling zorgverzekering aan

Rijksoverheid

Er komen meer maatregelen om wanbetaling van de zorgverzekering tegen te gaan. De aangescherpte maatregelen die instroom in de wanbetalersregeling zoveel mogelijk voorkomen en uitstroom bevorderen, staan in een wetsvoorstel van minister Edith Schippers (VWS) dat vandaag naar de Tweede Kamer is gestuurd.

Er zijn op dit moment 315.000 wanbetalers. Als iemand na minimaal zes maanden premieachterstand door een zorgverzekeraar wordt aangemeld als wanbetaler, moet hij op dit moment aan het College voor Zorgverzekeringen (CVZ) een (bestuursrechtelijke) premie van 160 euro per maand betalen. Dit komt dan in de plaats van de premie die aan de verzekeraar is verschuldigd. Deze hogere premie dient als prikkel voor de verzekerde om de premieachterstand bij de zorgverzekeraar snel in te lopen.

Bedoeling van het wetsvoorstel is dat wanbetalers zo snel mogelijk terugkeren naar een zorgverzekeraar en weer de normale premie betalen. Nu kan dat alleen onder strikte voorwaarden, bijvoorbeeld als alle schulden zijn afbetaald of wanneer bij de schuldregeling een erkende schuldhulpinstantie is betrokken. Voortaan kan dit ook als de wanbetaler zelf een betalingsregeling met de zorgverzekeraar treft.

De minister krijgt verder de bevoegdheid de hoogte van de bestuursrechtelijke premie vast te stellen. Nu is de hoogte in de wet bepaald. Hierdoor kan uitstroom extra worden bevorderd, bijvoorbeeld door de hoogte te differentiëren voor verschillende groepen wanbetalers.

Voor elke wanbetaler die in de regeling van het CVZ zit, krijgt de eigen verzekeraar een vergoeding, onder andere voor het verzekerd houden. In het wetsvoorstel staat dat de hoogte van deze compensatieregeling afhankelijk wordt van de preventieve inspanningen die de zorgverzekeraar levert om wanbetaling tegen te gaan. In samenhang hiermee voeren verzekeraars met gemeenten en schuldhulpverlening, op initiatief van het ministerie van VWS en SZW, overleg over een gezamenlijke preventieve aanpak van betalingsachterstanden zorgkosten. Tegelijkertijd lopen er proefprojecten om te bezien welke aanpak daadwerkelijk in de praktijk werkt. De uitkomsten van de gezamenlijke gesprekken en proefprojecten worden verzameld in een ‘Productenboek vermindering instroom wanbetalersregeling’ waarmee partijen in de uitvoeringspraktijk naar verwachting effectiever betalingsachterstanden zorgkosten, als onderdeel van een meer integrale schuldenaanpak, kunnen bestrijden.

Op dit moment blijken veel wanbetalers niet (meer) te wonen op het opgegeven adres.

Voortaan geldt daarom dat van wie een zorgverzekering wil sluiten, het adres overeen moet komen met het adres waarmee hij bij de gemeente staat ingeschreven. Alleen in uitzonderingssituaties kan daarvan worden afgeweken. Deze maatregel is bedoeld om de verzekeringsplicht beter te controleren.

http://www.rijksoverheid.nl/2013/07/01/schippers-pakt-wanbetaling-zorgverzekering-aan.html