‘Inspiratienota 2014’ van Delen Achter De Duinen (DADD) aangeboden aan de Gemeenteraad van Den Haag!

Geacht College van Burgemeester en Wethouders en leden van de Gemeenteraad van Den Haag,
Voor de derde keer wil ons platform u ter gelegenheid van de begrotingsbehandeling een “Inspiratienota” aanbieden over armoede in Den Haag. Zoals U zult bemerken hebben wij dit jaar vele zorgpunten uit onze vorige nota herhaald. Helaas is het noodzakelijk gebleken omdat vele zorgpunten zich nog niet opgelost hebben.
Alle deelnemende organisaties maken zich zorgen over de toenemende problematiek rond armoede in Den Haag en hopen dat u met deze suggesties en signalen het armoedebeleid in onze stad verder zult versterken.
Het bijzondere van deze nota is, dat het signalen zijn uit de praktijk van een 45- tal organisaties, die allen te maken hebben met mensen die het in onze samenleving minder getroffen hebben. Het zijn signalen over waar het in de praktijk nog niet goed loopt, waar mensen dubbel getroffen worden doordat regelingen niet op elkaar aansluiten of waar nieuwe doelgroepen nog niet in beeld zijn. Het zijn ook suggesties voor verbetering omdat wij graag met u mee denken en onze ervaring ter beschikking willen stellen.
Alle deelnemende organisaties aan Delen Achter de Duinen vertegenwoordigen andere aspecten van de Haagse samenleving en houden zich met hun eigen specifieke invalshoek m.b.t. armoede bezig. Met een diversiteit in standpunten onderschrijven ze afzonderlijk een deelbelang en samen een overkoepelend belang. Het merendeel van de deelnemende organisaties en stichtingen heeft suggesties aangedragen. Evenals in de vorige inspiratienota waren de aangedragen suggesties zeer divers. Soms overlappen de suggesties elkaar en soms belichten ze andere aspecten. Derhalve zijn sommige onderwerpen hierdoor oververtegenwoordigd en anderen op hun beurt minder sterk vertegenwoordigd. De hoeveelheid tekst staat los van het belang dat deze onderdelen hebben ten opzichte van elkaar of binnen de armoedeproblematiek.
De volgende onderwerpen komen in deze nota aan bod: Decentralisaties, Kinderen, Schulden, Dakloosheid, Werkgelegenheid, Werken aan Maatwerk, Communicatie, Hulp en Bijstand vanuit particuliere organisaties en Perverse Prikkels binnen het hulpverleningssysteem. Wij wensen u veel succes en constructieve discussies toe in het college, zowel in de raadscommissie en raadsvergaderingen als  in uw respectievelijke fracties. Wij verwachten van u positieve bijdragen aan een beter beleid.
Met vriendelijke groet,
Namens Delen Achter de Duinen
Henny van der Most,  Yvonne-louise Beyerling,  Henk Baars,  Chita Doekharan, Pieter Schultz en   Jeannine Molier .

Proef om regels en wetten te vereenvoudigen

Negen gemeenten beginnen dit jaar een experiment om een eind te maken aan knellende regelgeving voor lokale verenigingen en organisaties.
 
Het gaat onder meer om vergunning- en belastingregels voor het beheren van buurthuizen, groen in de wijk of het organiseren van evenementen. Burgers en ondernemers moeten het daardoor makkelijker krijgen om actief te zijn in hun buurt.
 
Het experiment Ruim op die Regels staat onder leiding van Platform31 en het ministerie van Binnenlandse Zaken.
 

HaagseMug-lezing: Het basisinkomen: over werking, kosten en gevolgen

De Haagse Mug nodigt uit voor de presentatie "Het basisinkomen: over werking, kosten en gevolgen¨ op dinsdag 11 november 2014.
 
Adriaan Planken (Vereniging Basisinkomen) legt uit wat het onvoorwaardelijke basisinkomen¨ inhoudt en wat de invoering kost en oplevert. Hij gaat ook in op vragen als ¨Wat zijn de effecten op inkomens en vermogens?¨ en ¨Wat betekent dit voor arbeidsmarkt en sociale relaties?¨.
 
Verder geeft hij aan hoe het staat met de politieke haalbaarheid en met het Europese Burgerinitiatief Onvoorwaardelijk Basisinkomen (ECI-UBI).
 
Onlangs ging Tegenlicht in op het onderwerp met de aflevering ¨Gratis Geld¨. 
 
Spreker:  Adriaan Planken (http://basisinkomen.nl/wp/)
Plaats:   Panderbar, Binnendoor 32, Den Haag
Dag:   Dinsdag 11 november 2014
Tijd:   20 – 22 uur (zaal open: 19:30 u.)
Org.:   Haagse Mug
Web:   www.haagsemug.nl
 
Route: Vanaf HS: Tram 1 naar halte Centrum. Lopen naar halte Spui.
Dan: Tram 2 naar halte Brouwersgracht.
Of: Vanaf CS: Tram 3 naar halte Brouwersgracht.
Dan: Oversteken, en via Brouwersgracht en onderdoorgang naast Soeboer, naar binnenplaats van het Pander-wooncomplex, nr 32.
 
De Haagse Mug verzorgt lezingen in Den Haag over financiële, sociaal-economische en andere thema's.
We hopen dat het prikkelt tot discussie, activering en versterking van netwerken in de stad.
Contact: haagsemug@xs4all.nl
Website: http://www.haagsemug.nl

GEMEENTEN ZOEKEN RANDEN OP VAN BESCHUT WERK

Gemeenten zoeken de randen van de nieuwe Participatiewet op als het gaat om het inrichten van beschut werk. De komst van 30 duizend beschutte werkplekken als alternatief voor de Wet sociale werkvoorziening waar vanaf 1 januari geen mensen meer kunnen instromen, lijkt daarmee zeer onzeker.
 
Geld van rijk
Vanaf volgend jaar stopt de instroom in de Wet sociale werkvoorziening. Voor de allerzwaksten moeten gemeenten beschut werk inrichten. Hiervoor krijgen ze geld van het rijk. Maar niet alle gemeenten gaan de rijksbijdrage op die manier besteden. Tilburg bijvoorbeeld, besloot onlangs tot een ‘Tilburgs alternatief’. In plaats van beschut werk wordt beoogd ‘een sluitende aanpak te bieden voor deze kwetsbare doelgroep’, zo staat te lezen in het raadsvoorstel. Ook in Drechtsteden en Utrecht gaan de plannen meer richting dagbesteding en vrijwilligerswerk dan naar echte banen. Cedris-voorzitter Job Cohen kent de geluiden in het land. ‘In veel gemeenten speelt de discussie. 
 

Wezo moet zich op primaire taak richten

Zwolle – Wethouders Nelleke Vedelaar en Jan Brink gaven donderdagmiddag een toelichting op de Wezo NV. De aandeelhoudende gemeenten van Wezo NV vinden dat Wezo NV zich na de invoering van de Participatiewet op 1 januari 2015 moet richten op haar primaire taak: het uitvoeren van de wet Sociale werkvoorziening. Deze opdracht voor de toekomst geven zij aan Wezo NV. De gemeenten vragen Wezo NV in kaart te brengen wat de gevolgen hiervan zijn voor de organisatie en de bedrijfsvoering.
 

Bijdrage AP+OPA aan de Algemene Beschouwingen

ALMERE – De kracht van een stad zonder omroep op weg naar de Kaninefaten. Voorzitter, geachte aanwezigen. Deze algemene beschouwingen 2014 geeft de AP-OPA een goede gelegenheid om wat actuele zaken op een luchtige wijze aan de orde te stellen.
 
Voorzitter; Het komend jaar wordt voor het college en de raad een zeer zwaar jaar. Tot heden liet het college niets zien waaruit blijkt dat de raad met vertrouwen kan uitkijken naar 1 jan. 2015.
 
Het kabinet stuurt Nederland terug naar de tijd en aanpak der Kaninefaten op het gebied van de gezondheidszorg en wil ons inkapselen in neoliberale werkwijzen uit het heden. Gevolg? Een samenleving in opperste verwarring en gemeenten die boven hun macht werken.
 
Voorzitter; Als we de Kaninefaten als voorbeeld willen dan zou dat moeten over de gehele linie. Niet uitsluitend op het gebied van de zorg. Maar bij voorbeeld ook op het gebied van het geld. In de huidige samenleving draait alles om geld. Geld is heilig.
 

EnschedeAnders.nl wil Nibud-rapport armoedebeleid

Budgetvoorlichter Nibud moet een rapportage uitvoeren naar de inkomenseffecten van het gemeentelijk armoedebeleid. Dat vindt gemeenteraadslid Margriet Visser van EnschedeAnders.nl. Het raadslid wil eerst de financiële gevolgen voor de inwoners bekijken voordat een beslissing over de bezuiniging wordt genomen.
 

A-status voor gezinnen in armoede

SPIJKENISSE – Vanaf 2015 worden gemeenten verantwoordelijk voor jeugdzorg, werk en inkomen en de zorg voor langdurig zieken en ouderen. Naast het verschuiven van de verantwoordelijkheid van de landelijke overheid naar de gemeentelijke overheid wordt ook meer verwacht van burgers. Binnen de zogenoemde participatiemaatschappij wordt van mensen gevraagd weer meer deel uit te maken van de samenleving, om zo de zelfredzaamheid en samenredzaamheid te vergroten.
 
Om dit tot een succes te maken vind de PvdA Nissewaard het noodzakelijk dat voor de inwoners van de aanstaande gemeente een goede basis wordt gecreëerd, waardoor zij in staat worden gesteld om ook daadwerkelijk te participeren. Een belangrijk onderdeel van deze basis is het aanpakken van armoede- en schuldenproblematiek. Pas als een inwoner zijn eigen hoofd boven water kan houden, kan hij immers gaan denken aan het participeren en bijdragen voor anderen. 
 
Door een activerende armoede-aanpak wil de PvdA-Nissewaard een A-status voor gezinnen in armoede. Daarbij willen wij vooral aandacht voor jongeren die opgroeien in armoede. Bijvoorbeeld door gebruik te maken van sportfondsen voor jongeren in deze gezinnen.