‘Inspiratienota 2014’ van Delen Achter De Duinen (DADD) aangeboden aan de Gemeenteraad van Den Haag!

Geacht College van Burgemeester en Wethouders en leden van de Gemeenteraad van Den Haag,
Voor de derde keer wil ons platform u ter gelegenheid van de begrotingsbehandeling een “Inspiratienota” aanbieden over armoede in Den Haag. Zoals U zult bemerken hebben wij dit jaar vele zorgpunten uit onze vorige nota herhaald. Helaas is het noodzakelijk gebleken omdat vele zorgpunten zich nog niet opgelost hebben.
Alle deelnemende organisaties maken zich zorgen over de toenemende problematiek rond armoede in Den Haag en hopen dat u met deze suggesties en signalen het armoedebeleid in onze stad verder zult versterken.
Het bijzondere van deze nota is, dat het signalen zijn uit de praktijk van een 45- tal organisaties, die allen te maken hebben met mensen die het in onze samenleving minder getroffen hebben. Het zijn signalen over waar het in de praktijk nog niet goed loopt, waar mensen dubbel getroffen worden doordat regelingen niet op elkaar aansluiten of waar nieuwe doelgroepen nog niet in beeld zijn. Het zijn ook suggesties voor verbetering omdat wij graag met u mee denken en onze ervaring ter beschikking willen stellen.
Alle deelnemende organisaties aan Delen Achter de Duinen vertegenwoordigen andere aspecten van de Haagse samenleving en houden zich met hun eigen specifieke invalshoek m.b.t. armoede bezig. Met een diversiteit in standpunten onderschrijven ze afzonderlijk een deelbelang en samen een overkoepelend belang. Het merendeel van de deelnemende organisaties en stichtingen heeft suggesties aangedragen. Evenals in de vorige inspiratienota waren de aangedragen suggesties zeer divers. Soms overlappen de suggesties elkaar en soms belichten ze andere aspecten. Derhalve zijn sommige onderwerpen hierdoor oververtegenwoordigd en anderen op hun beurt minder sterk vertegenwoordigd. De hoeveelheid tekst staat los van het belang dat deze onderdelen hebben ten opzichte van elkaar of binnen de armoedeproblematiek.
De volgende onderwerpen komen in deze nota aan bod: Decentralisaties, Kinderen, Schulden, Dakloosheid, Werkgelegenheid, Werken aan Maatwerk, Communicatie, Hulp en Bijstand vanuit particuliere organisaties en Perverse Prikkels binnen het hulpverleningssysteem. Wij wensen u veel succes en constructieve discussies toe in het college, zowel in de raadscommissie en raadsvergaderingen als  in uw respectievelijke fracties. Wij verwachten van u positieve bijdragen aan een beter beleid.
Met vriendelijke groet,
Namens Delen Achter de Duinen
Henny van der Most,  Yvonne-louise Beyerling,  Henk Baars,  Chita Doekharan, Pieter Schultz en   Jeannine Molier .

Proef om regels en wetten te vereenvoudigen

Negen gemeenten beginnen dit jaar een experiment om een eind te maken aan knellende regelgeving voor lokale verenigingen en organisaties.
 
Het gaat onder meer om vergunning- en belastingregels voor het beheren van buurthuizen, groen in de wijk of het organiseren van evenementen. Burgers en ondernemers moeten het daardoor makkelijker krijgen om actief te zijn in hun buurt.
 
Het experiment Ruim op die Regels staat onder leiding van Platform31 en het ministerie van Binnenlandse Zaken.
 

HaagseMug-lezing: Het basisinkomen: over werking, kosten en gevolgen

De Haagse Mug nodigt uit voor de presentatie "Het basisinkomen: over werking, kosten en gevolgen¨ op dinsdag 11 november 2014.
 
Adriaan Planken (Vereniging Basisinkomen) legt uit wat het onvoorwaardelijke basisinkomen¨ inhoudt en wat de invoering kost en oplevert. Hij gaat ook in op vragen als ¨Wat zijn de effecten op inkomens en vermogens?¨ en ¨Wat betekent dit voor arbeidsmarkt en sociale relaties?¨.
 
Verder geeft hij aan hoe het staat met de politieke haalbaarheid en met het Europese Burgerinitiatief Onvoorwaardelijk Basisinkomen (ECI-UBI).
 
Onlangs ging Tegenlicht in op het onderwerp met de aflevering ¨Gratis Geld¨. 
 
Spreker:  Adriaan Planken (http://basisinkomen.nl/wp/)
Plaats:   Panderbar, Binnendoor 32, Den Haag
Dag:   Dinsdag 11 november 2014
Tijd:   20 – 22 uur (zaal open: 19:30 u.)
Org.:   Haagse Mug
Web:   www.haagsemug.nl
 
Route: Vanaf HS: Tram 1 naar halte Centrum. Lopen naar halte Spui.
Dan: Tram 2 naar halte Brouwersgracht.
Of: Vanaf CS: Tram 3 naar halte Brouwersgracht.
Dan: Oversteken, en via Brouwersgracht en onderdoorgang naast Soeboer, naar binnenplaats van het Pander-wooncomplex, nr 32.
 
De Haagse Mug verzorgt lezingen in Den Haag over financiële, sociaal-economische en andere thema's.
We hopen dat het prikkelt tot discussie, activering en versterking van netwerken in de stad.
Contact: haagsemug@xs4all.nl
Website: http://www.haagsemug.nl

GEMEENTEN ZOEKEN RANDEN OP VAN BESCHUT WERK

Gemeenten zoeken de randen van de nieuwe Participatiewet op als het gaat om het inrichten van beschut werk. De komst van 30 duizend beschutte werkplekken als alternatief voor de Wet sociale werkvoorziening waar vanaf 1 januari geen mensen meer kunnen instromen, lijkt daarmee zeer onzeker.
 
Geld van rijk
Vanaf volgend jaar stopt de instroom in de Wet sociale werkvoorziening. Voor de allerzwaksten moeten gemeenten beschut werk inrichten. Hiervoor krijgen ze geld van het rijk. Maar niet alle gemeenten gaan de rijksbijdrage op die manier besteden. Tilburg bijvoorbeeld, besloot onlangs tot een ‘Tilburgs alternatief’. In plaats van beschut werk wordt beoogd ‘een sluitende aanpak te bieden voor deze kwetsbare doelgroep’, zo staat te lezen in het raadsvoorstel. Ook in Drechtsteden en Utrecht gaan de plannen meer richting dagbesteding en vrijwilligerswerk dan naar echte banen. Cedris-voorzitter Job Cohen kent de geluiden in het land. ‘In veel gemeenten speelt de discussie.