Aangenomen moties debat armoede en schuldhulpverlening

Drukwerk

In de laatste zitting van de Tweede Kamer voor het zomerreces en in vervolg op het debat over het armoede- en schuldenbeleid (d.d. 6 juli 2016) zijn er in de nacht van 7 op 8 juli 2016 dertien moties ingediend. Daarvan zijn er zeven aangenomen. Onderstaande volgt een overzicht van de aangenomen moties:

1. In de motie nummer 362 (24515) van de leden Koşer Kaya en Karabulut wordt de regering verzocht om voor het einde van 2016 in kaart te brengen hoe groot de instroom, doorstroom en uitstroom van het stelsel van schuldhulpverlening precies is en wat de resultaten enAangenomen moties debat armoede en schuldhulpverlening de uitgaven zijn en de Kamer hierover te informeren. Vier jaar na de invoering van de Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening ontbreekt dit overzicht volgens de Algemene Rekenkamer volledig (!).

2. In de motie Moors met het nummer 363 (24515) wordt de regering verzocht om bij het verstrekken van subsidies aan projecten ter ontwikkeling van nieuwe interventies, werkwijzen en voorlichtingscampagnes de voorwaarde te stellen dat deze binnen het project geëvalueerd worden op effectiviteit.

3. In de motie Moors (VVD) met het nummer 364 (24515) wordt de regering verzocht om gemeenten op te roepen om interventies, werkwijzen en voorlichtingscampagnes waarvan is aangetoond dat deze niet effectief zijn stop te zetten. Daarnaast is de regering gevraagd om de methodieken die ten behoeve van financiële educatie worden aangeboden vanuit het Rijk, en waarvan is aangetoond dat deze niet effectief zijn, niet langer aan te bieden.

4. In de motie met het nummer 366 (24515) ingediend door de SP, PvdA, GL, CU en D’66 wordt de regering verzocht om pilots -in het kader van effectieve schuldhulpverlening- waarbij gemeenten zoals Amsterdam, Den Haag en Leiden, schulden van hun inwoners bij het CJIB kunnen overnemen teneinde deze zelf af te handelen, mogelijk te maken.

5.  De leden Karabulut, Voortman en Schouten verzochten de regering in motie onder nummer 369 (24515) om, gezien de urgentie van de problematiek inzake het terugdringen van het aantal kinderen in armoede, zich bij het onderzoek dat de SER met het Sociaal en Cultureel Planbureau op verzoek van de regering doet, te baseren op de meest recent beschikbare gegevens zodat het onderzoek voor het einde van 2016 voor advies beschikbaar is.

6. In de motie Yücel (PvdA) 370 (24515) wordt de regering verzocht om de handen ineen te slaan met landelijk werkende organisaties (zoals het Jeugdsportfonds, het Jeugdcultuurfonds, Stichting Leergeld, Stichting Jarige Job) en de VNG om kinderen in gezinnen met armoede met integrale en bredere kindpakketten conform het advies van de Kinderombudsman te ondersteunen. Tevens wordt in deze motie de regering verzocht om te stimuleren dat deze integrale aanpak door gemeenten overgenomen wordt zodat er meer kinderen in armoede beter bereikt worden. De motie vraagt de regering ten slotte de Kamer voor de begroting SZW in het najaar van 2016 te informeren over de uitvoering van het plan.

7. In de motie met nummer 371 (24515) vragen de leden Schouten (CU) en Karabulut (SP) de regering, onderzoek te (laten) doen naar toenemende armoede onder werkenden, in het bijzonder onder éénverdieners, en de oorzaken daarvan, en de Kamer dit onderzoek voor de begrotingsbehandeling Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2017 toe te sturen.

Bron: Federatie Opvang, 8 juli 2016

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *