Alle berichten van Anke

Voedselbank eist EU-geld armoedebestrijding op

De Volkskrant

De voedselbanken in Nederland zijn boos op het kabinet omdat het van de 3,5 miljoen euro uit een nieuw Europees fonds voor armoedebestrijding geen cent besteedt aan voedselhulp. De Voedselbanken kampen met een groot tekort aan etenswaren en een toenemende vraag.

De Europese Commissie maakte begin deze week bekend dat het bijna 4 miljard euro heeft vrijgemaakt voor het nieuwe Europese fonds 'voor hulp aan de meest behoeftigen', FEAD. Alle 28 EU-lidstaten krijgen een deel om de komende zeven jaar uit te geven aan armoedebestrijding. In de EU zouden 50 miljoen burgers onvoldoende inkomsten hebben voor basale levensbehoeften als eten en kleding. Er zijn 4,1 miljoen daklozen. Het fonds van 3,8 miljard euro moet helpen de Europese doelstelling te halen van 20 miljoen armen minder in 2020.

Nationale aangelegenheid
Tot voor kort wilde Nederland geen gebruikmaken van geld uit Brussel voor hulp aan armen omdat het kabinet armoedebestrijding een nationale aangelegenheid vindt en niets ziet in het rondpompen van geld door de lidstaten van de Europese Unie. Ook is het geen voorstander van voedselhulp door de overheid omdat dat geen bijdrage levert aan armoedebestrijding. Daarom liet het kabinet de afgelopen jaren miljoenen euro's uit Brussel onbenut, die bedoeld waren voor het verstrekken van voedsel aan arme EU-burgers.

Dat is de voedselbanken al jaren een doorn in het oog. Zeker nu door de recessie een snel toenemend aantal burgers in grote financiële problemen aanklopt bij de voedselbanken, die de stijgende vraag niet aankunnen.

De meeste andere EU-landen, zoals België, Frankrijk, Polen en Griekenland gaven de afgelopen jaren wel tientallen miljoenen Brusselse euro's uit aan voedsel voor inwoners op of onder de armoedegrens .

Dat de regering nu voor het eerst wel gebruik maakt van de Europese subsidiepot voor armoedebestrijding komt volgens de Europese Commissie doordat geld uit het nieuwe fonds naast voedselhulp ook kan worden gebruikt voor initiatieven die burgers in armoede uit hun sociale isolement halen. Dat vindt het kabinet een effectievere manier van armoede bestrijden dan voedsel verstrekken.

Daar zal het de 3,5 miljoen uit Brussel aan uitgeven, zo zal het de Tweede Kamer een dezer dagen laten weten.

Kinderen zonder eten naar school
'Onthutsend' vindt Leo Wijnbelt, voorzitter van Voedselbanken Nederland, het dat de overheid de voedselbanken links laat liggen. 'Ik deel het standpunt dat voedsel uitdelen de armoede niet helpt bestrijden. Maar we leven in dit land met het feit dat tienduizenden burgers honger hebben. Veel gezinnen leven een hele week van een pakket van de Voedselbank dat voorziet in twee dagen voeding. Kinderen gaan zonder eten naar school. Ik begrijp niet waarom het kabinet niet tijdelijk kan bijspringen en een deel van het nieuwe EU-geld hieraan besteedt.'

De overheid vindt dat het tekort aan etenswaren van de Voedselbanken moet worden opgelost met overschotten van supermarkten, consumenten en horeca die nu in vuilcontainers verdwijnen.

Wijnbelt: 'Daar wordt ook hard aan gewerkt, maar het blijkt niet van vandaag op morgen te realiseren. Het kost ons twee à drie jaar om dit structureel te regelen met het bedrijfsleven.'

Opvallend is dat Nederland, met Luxemburg, Denemarken en Engeland, het geringste bedrag krijgt. België bijvoorbeeld ontvangt 65,5 miljoen, Frankrijk 443 miljoen en Griekenland 249 miljoen. Het bedrag is onder andere afgestemd op het aantal armen per land.

Bron: http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2800/Europese-Unie/article/detail/3612611/2014/03/14/Voedselbank-eist-EU-geld-armoedebestrijding-op.dhtml#.UyKsASjGsjs.twitter

‘Aanpak uitkeringsfraude raakt onschuldigen’

nu.nl

Door de nieuwe wet die uitkeringsfraude moet aanpakken, worden onschuldige mensen gedupeerd. Dat stelt RTL Nieuws zaterdag op basis van eigen onderzoek. 

De boete die mensen krijgen als zij door een eigen fout een te hoge uitkering ontvangen, kan volgens RTL Nieuws leiden tot schrijnende gevallen. Uitkeringsinstanties zien sinds begin vorig jaar strenger toe op mensen met een uitkering.
Wie door een eigen fout te veel geld ontvangt, komt als fraudeur in het systeem te staan. Het te veel uitgekeerde bedrag moet vervolgens worden terugbetaald, maar er volgt ook een boete ter hoogte van datzelfde bedrag. 

De boete kan oplopen tot tienduizenden euro's als mensen een aantal jaar, zonder dat zij daarvan wisten, te veel geld hebben ontvangen. Mensen die een boete hebben gehad, komen in de meeste gemeenten niet in aanmerking voor schuldsanering en blijven hun verdere leven met een schuld zitten. 

Nieuwe wet
De gemeenten willen dan ook van de nieuwe wet af. Volgens hen wordt nu te weinig rekening gehouden met specifieke omstandigheden van uitkeringsgerechtigden. Bovendien vinden ze dat echte fraudeurs niet worden afgeschrikt door een boete. 

Ook GroenLinks laat in een reactie weten dat de wet 'onmiddellijk' moet worden aangepast. "Mensen worden nu als fraudeurs weggezet, terwijl het de overheid is die fout zit", zegt Tweede Kamerlid Linda Voortman. Ze wil dat vertrouwen als uitgangspunt wordt genomen. Wie dat vertrouwen beschaamt, moet volgens de politica achteraf worden gestraft in plaats van bij voorbaat als fraudeur weggezet te worden. 

Voortman wil het kabinet dinsdag tijdens het vragenuurtje ter verantwoording roepen en minister van Sociale Zaken Lodewijk Asscher (PvdA) vragen om de oude regels voor uitkeringsfraude weer in te voeren. 

Bron: http://www.nu.nl/economie/3715479/aanpak-uitkeringsfraude-raakt-onschuldigen.html
 
 

 

Een andere kijk op Armoede – Tympaan Instituut

13:30-16:30 uur, NWO, Laan van Nieuw Oost-Indië 300 Den Haag

Door de crisis hebben steeds meer mensen schulden of moeite om rond te komen. Zij verliezen hun baan, raken door een scheiding in de problemen of moeten met nog minder rondkomen dan voorheen. En dat in een tijd waarin de overheid flink moet bezuinigingen en er een groter beroep op de eigen verantwoordelijkheid van burgers wordt gedaan.
Om hier passend op in te spelen is het belangrijk zicht te hebben op te achterliggende oorzaken en beleving van armoede. Waarom raakt de ene persoon in de problemen en een andere niet? En welke ondersteuning is bij welke hulpvraag het meest effectief?

Wat kunt u verwachten?

  • Een inleiding over armoede als gedifferentieerd verschijnsel door Dr. Roeland van Geuns, lector Armoede en Participatie aan de Hogeschool van Amsterdam.
  • Een inleiding over armoede vanuit cliëntenperspectief door Wilma Kuiper, adviseur bij Stimulansz-CliP.
  • Een paneldiscussie voor verdieping van ideeën en uitwisseling van ervaringen.

Voor wie
Ambtenaren (Wmo, jeugd, werk & inkomen), transitiemanagers, medewerkers van cliëntenorganisaties (Wmo-raden, WWB-raden en AO-platforms), zorg- en welzijnsorganisaties, CJG’s, bureaus jeugdzorg, woningcorporaties.

Aanmelden
Zie: http://www.tympaan.nl/kennisbijeenkomst/een-andere-kijk-op-armoede

22.000 Haagse kinderen in armoede

Kerk in Den Haag

Den Haag kiest op 19 maart een nieuwe gemeenteraad. Welke sociale uitdagingen liggen er in de stad? En welke rol kunnen kerken spelen? Henk Baars, medewerker van stad- en kerkorganisatie Stek, geeft een voorzet.

We stevenen op de gemeenteraadsverkiezingen af. De inspanningen van de politieke partijen in Den Haag zijn legio. Bij velen spat de energie er af. Maar wat is nu echt urgent? Welke sociale uitdagingen liggen er? Je kunt meteen in de actuele waan van de dag schieten en een rij eisen noteren, maar een beetje lange termijn denken is van meer belang.

Zelfstandigen Zonder Poen
Om te beginnen wordt de ongelijkheid in de stad steeds duidelijker. Een belangrijk thema! We hadden al de verdeling tussen ‘zand’ en ‘veen’, maar er groeit een ongelijkheid dwars door de stadswijken heen, die ernstiger is. De zekerheid brokkelt ook af in de middengroepen, waar politiek lokaal Den Haag op stabiliteit rekent, en waar de politiek zich het meest van aantrekt. Velen verliezen hun baan. Jongeren komen moeilijk aan een vaste baan. Ze moeten tevreden zijn met vele baantjes voor steeds kortere perioden, als gevolg van flexibilisering van de arbeidsmarkt. Daar is geen inkomenszekerheid aan te ontlenen. ZZP-ers zijn soms beter te beschrijven als Zelfstandigen Zonder Poen.

Het antwoord van de gemeentepolitiek is: zoveel mogelijk werkgelegenheid naar Den Haag halen. Er zijn zeker successen, maar de vraag is of het genoeg is. Armoede is deels te definiëren als ongelijkheid die in toenemende mate irritatie en wrokkigheid bij de bevolking oproept. De tragiek is dat een gemeente nauwelijks invloed heeft op dat soort globaliserende processen.

Geen greep op kapitaalstromen
Nederland komt er waarschijnlijk niet meer zoals vroeger boven op. De Aziatische landen groeien. Het is niet ondenkbaar dat Nederland op de langere termijn meer verarmt dan iedereen denkt. De gemeente heeft geen greep op de kapitaalstromen die over de wereld schieten. Ze krijgt steeds minder belastinggeld om uit te geven. We bevinden ons op een omslagpunt, waarbij de wijzer niet de goede kant uitslaat. Een lastige positie voor politieke partijen: enerzijds zit je met een moeilijk te hanteren ontevredenheid, anderzijds is er minder geld te verdelen.

Stevige lobby
Welke positie moeten de kerken innemen? Naast diaconale taken hebben zij een taak in het bewaren van de geestelijke gezondheid. Dat gebeurt volop, maar helaas minder zichtbaar dan gewenst. Toch gebeurt er ongelofelijk veel op dat terrein, zoals regelmatig te lezen is in dit blad – Kerk in Den Haag.
Er komt steeds meer diaconaal werk op het bordje van de kerken te liggen. Maar hun capaciteit is ook eindig. Samen met andere organisaties moet er stevig gelobbyd worden, om een goed gemeentelijk armoedebeleid overeind te houden. In Den Haag leven bijvoorbeeld 22.000 kinderen op of onder de armoedegrens. Op armoedebestrijding moet maximaal ingezet worden. Bijvoorbeeld door het structureel ondersteunen van de Voedselbank Haaglanden, met gebouwen, vrachtwagens en soepele regelingen voor de fantastische vrijwilligers. De Voedselbank is een basisvoorziening die de gemeente moet koesteren. 

Over de nieuwe Wet Werk en Bijstand is veel te doen. Bij rücksichtslose invoering krijgen uitvoerende ambtenaren gewetensproblemen, zo is de voorspelling. Deze nieuwe WWB zal de zwakste groepen armer maken. Moet alles braaf worden uitgevoerd of zet de gemeente maximaal op beleidsvrijheid in? Maak de bureaucratie wat lichter! Er is een veel strakker sociaal samenwerkingsprotocol nodig van vele partijen – inclusief de kerken –  waarbij de scheiding van kerk en staat wel wat losser gehanteerd kan worden. Daarnaast zijn kerken goed in zelfbeheer en participatie. Dat doen ze al eeuwen, meestal met wijsheid.

We weten langzamerhand allemaal wel waar het lek zit. Het parool is: eendrachtiger samenwerken op vele fronten. Kritisch blijven op financieel gegraai en op spilzucht. En natuurlijk: op 19 maart gaan stemmen.

Verkiezingsdebat over armoede
Komende week wordt er een debatavond over armoede in Den Haag gehouden. 
Om 17:00 uur vertellen Barry Leduk en John Stenders van Stichting Inkomen en Zorg over de voor- en nadelen van huidige bewindvoering. Hierna gaan de lijsttrekkers van het CDA, de Haagse Stadspartij, de SP en het PvdA met elkaar in debat. Onderwerpen: de toekomst van het midden- en kleinbedrijf en de vrijheid van de Gemeente bij het invullen van het armoede-Rijksbeleid.
Om 18:25 uur gaan lijsttrekkers van de partijen VVD, PVV, D66, CDA en GroepdeMos debatteren over aansluiting tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt, dakloosheid en de afbraak van zorg. 
Om 19:10 uur is er een vragenhalfuurtje en wordt er een website over armoede in de stad gelanceerd ('Delen achter de Duinen').

Dinsdag 25 februari, 16:45-19:45 uur. Tweede etage in de Centrale Bibliotheek, Spui 68.

Bron: http://www.kerkindenhaag.nl/articlexs/view/dit-is-ook-den-haag-20-000-kinderen-in-armoede#.UwsjYHLt0gY.facebook

 

 

DADD zoekt een enthousiast kerngroep-lid communicatie/webmaster

Wat zoeken wij!?

Delen achter de Duinen (DADD) is op zoek naar een betrokken vrijwilliger die de website van DADD wil beheren. Hij/zij is verantwoordelijk voor het up to date houden van de website door het plaatsen, en eventueel schrijven van nieuwsberichten, agenda-items, bijeenkomstverslagen e.d.. Kortom, een communicatie-man/vrouw die zorgt dat wat Delen achter de Duinen doet, bekend is in Den Haag!

De kerngroep vergadert ongeveer acht keer per jaar. Als kerngroep-lid ben je daar natuurlijk bij aanwezig. De plenaire bijeenkomsten van Delen achter de Duinen vinden zo'n vijf keer per jaar plaatst. Bij de plenaire bijeenkomsten zijn naast de kerngroep-leden vertegenwoordigers van verschillende organisaties en politieke partijen aanwezig.

Qua tijdsbesteding vergt het ongeveer een half uur tot 2 uur per week. Het is belangrijk dat de website regelmatig wordt bijgewerkt.

Wie zoeken wij!?

We zoeken iemand die interesse heeft in of betrokken is bij de thema's waar Delen achter de Duinen zich voor inzet. Communicatieve vaardigheden (het kunnen schrijven en/of redigeren van teksten die op de website komen) zijn wenselijk. Basic computer vaardigheden zijn handig (het bijhouden van de website is technisch gezien vrij eenvoudig). 

Wat bieden wij!?

Als kerngroep-lid communicatie word je onderdeel van een leuk, divers en betrokken team. Je bent op de hoogte van alles wat er binnen Delen achter de Duinen en binnen de gemeente Den Haag gebeurt op het gebied van armoede, zorg en welzijn.

Met ruim 45 aangesloten maatschappelijke organisaties en diverse politieke partijen die het initiatief ondersteunen biedt Delen achter de Duinen je de mogelijkheid om je netwerk en kennis op te bouwen of uit te breiden.

Interesse? Stuur een korte motivatie en beschrijving van jezelf naar anke.van.der.heul@gmail.com