Categorie archief: Overheid

Arm in arm tegen de armoede

GEMEENTE-MAASTRICHTBijeenkomst op 14 april 17.00-20.00 uur in Mosae Forum

De aanpak van de groeiende armoede in Maastricht is een van de speerpunten van de huidige coalitie. Om op lokaal niveau tot een effectieve en innovatieve benadering te komen, organiseert de raad samen met het college een stadsbrede armoedebijeenkomst met als titel ‘Arm in arm. Samen pakken we armoede aan’.
Op 14 april praten burgers, professionals, vrijwilligersorganisaties, hulporganisaties en –fondsen over een nieuw armoedebeleid. Uiteindelijk moet dat leiden tot een stadsbrede alliantie tegen de armoede. Lees verder Arm in arm tegen de armoede

‘Schuldhulpverlening gemeente Huizen onvoldoende’

dichtbijHUIZEN – De gemeente Huizen moet meer doen om te voorkomen dat haar inwoners in de schulden raken. In het gemeentehuis is wel een loket Schuldhulpverlening, waar mensen met financiële problemen kunnen aankloppen voor hulp, maar er onvoldoende aandacht voor schuldenaars die zich niet melden. Lees verder ‘Schuldhulpverlening gemeente Huizen onvoldoende’

Vaststelling beleidsregels op grond van Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015, Participatiewet, Wet Schuldhulpverlening 2015 en Jeugdwet 2015

gemeenteblad Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op 9 december 2014 de volgende beleidsregels hebben vastgesteld: Lees verder Vaststelling beleidsregels op grond van Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015, Participatiewet, Wet Schuldhulpverlening 2015 en Jeugdwet 2015

Wat doe jij of laat jij voor armoede?

dorpabsVanavond heeft de armoedeconferentie plaatsgevonden in ‘t Spectrum naar aanleiding van de motie van DORP-ABS om meer inzicht te krijgen in de problematieken die er spelen. Raadsleden, instanties en vrijwilligers gingen met elkaar in gesprek om te achterhalen wat er in ieder geval TOP gaat en we dus moeten behouden qua aanpak en initiatieven maar anderzijds ook de TIPS op te halen die we als Raadsleden in april 2015 mee kunnen nemen in de commissievergadering.

Lees verder Wat doe jij of laat jij voor armoede?

Afdoening motie opening winteropvang voor alle daklozen in Den Haag

De gemeenteraad van Den Haag in vergadering bijeen 18 december 2014, ter bespreking van het voorstel van het college inzake Beleidsplan Wmo (rv 122; RIS 278543) en vaststelling Verordening Maatschappelijke ondersteuning gemeente Den Haag (rv 123; RIS 278544).

Constaterende dat:

  • Het Europees comité voor de Sociale Rechten heeft geoordeeld dat alle mensen in Europa-recht hebben op een bed, bad en brood voorziening
  • In Amsterdam vanaf vandaag een opvang geopend is, waar alle daklozen die zelf niet in staat zijn om alternatieven te vinden voor onderdak tot 1 maart 2015 gebruik van kunnen maken

Verzoekt het college op om in Den Haag zo snel mogelijk een dergelijke opvang te realiseren, waarbij gedacht kan worden aan de locatie van de Haagse winterregeling, die gereed staat en op afroep geopend kan worden en deze opening te laten voortduren tot ten minste 1 maart 2015
Deze motie voeren wij als volgt uit:

In afwachting van het standpunt van het Kabinet ten aanzien van de uitspraak van het Europees Comité voor de Sociale Rechten, voert het College de door u ingediende motie als volgt uit.
Vanaf 22 december aanstaande wordt de locatie voor de winteropvang hiervoor opengesteld.

Deze regeling geldt tot 1 maart 2015. Voor een eventuele regeling 2015/2016 komen we bij u terug bij de begroting 2016.

In deze motie is geen financiële onderbouwing opgenomen, hetgeen wel gebruikelijk is. Met de uitvoering van de motie wordt een ongepland beslag gelegd op de begroting 2015. De voorlopige inschatting van de kosten is €0,4 miljoen. Dit wordt gedekt uit het verwacht resultaat van de verslavingszorg 2014. Dit wordt verrekend met de programmareserve.
Wij stellen voor deze motie hiermee als afgedaan te beschouwen.

Bron: Gemeente Den Haag, cie. Samenleving, 19 december 2014

‘Inspiratienota 2014’ van Delen Achter De Duinen (DADD) aangeboden aan de Gemeenteraad van Den Haag!

Geacht College van Burgemeester en Wethouders en leden van de Gemeenteraad van Den Haag,
Voor de derde keer wil ons platform u ter gelegenheid van de begrotingsbehandeling een “Inspiratienota” aanbieden over armoede in Den Haag. Zoals U zult bemerken hebben wij dit jaar vele zorgpunten uit onze vorige nota herhaald. Helaas is het noodzakelijk gebleken omdat vele zorgpunten zich nog niet opgelost hebben.
Alle deelnemende organisaties maken zich zorgen over de toenemende problematiek rond armoede in Den Haag en hopen dat u met deze suggesties en signalen het armoedebeleid in onze stad verder zult versterken.
Het bijzondere van deze nota is, dat het signalen zijn uit de praktijk van een 45- tal organisaties, die allen te maken hebben met mensen die het in onze samenleving minder getroffen hebben. Het zijn signalen over waar het in de praktijk nog niet goed loopt, waar mensen dubbel getroffen worden doordat regelingen niet op elkaar aansluiten of waar nieuwe doelgroepen nog niet in beeld zijn. Het zijn ook suggesties voor verbetering omdat wij graag met u mee denken en onze ervaring ter beschikking willen stellen.
Alle deelnemende organisaties aan Delen Achter de Duinen vertegenwoordigen andere aspecten van de Haagse samenleving en houden zich met hun eigen specifieke invalshoek m.b.t. armoede bezig. Met een diversiteit in standpunten onderschrijven ze afzonderlijk een deelbelang en samen een overkoepelend belang. Het merendeel van de deelnemende organisaties en stichtingen heeft suggesties aangedragen. Evenals in de vorige inspiratienota waren de aangedragen suggesties zeer divers. Soms overlappen de suggesties elkaar en soms belichten ze andere aspecten. Derhalve zijn sommige onderwerpen hierdoor oververtegenwoordigd en anderen op hun beurt minder sterk vertegenwoordigd. De hoeveelheid tekst staat los van het belang dat deze onderdelen hebben ten opzichte van elkaar of binnen de armoedeproblematiek.
De volgende onderwerpen komen in deze nota aan bod: Decentralisaties, Kinderen, Schulden, Dakloosheid, Werkgelegenheid, Werken aan Maatwerk, Communicatie, Hulp en Bijstand vanuit particuliere organisaties en Perverse Prikkels binnen het hulpverleningssysteem. Wij wensen u veel succes en constructieve discussies toe in het college, zowel in de raadscommissie en raadsvergaderingen als  in uw respectievelijke fracties. Wij verwachten van u positieve bijdragen aan een beter beleid.
Met vriendelijke groet,
Namens Delen Achter de Duinen
Henny van der Most,  Yvonne-louise Beyerling,  Henk Baars,  Chita Doekharan, Pieter Schultz en   Jeannine Molier .