Schippers pakt wanbetaling zorgverzekering aan

Rijksoverheid

Er komen meer maatregelen om wanbetaling van de zorgverzekering tegen te gaan. De aangescherpte maatregelen die instroom in de wanbetalersregeling zoveel mogelijk voorkomen en uitstroom bevorderen, staan in een wetsvoorstel van minister Edith Schippers (VWS) dat vandaag naar de Tweede Kamer is gestuurd.

Er zijn op dit moment 315.000 wanbetalers. Als iemand na minimaal zes maanden premieachterstand door een zorgverzekeraar wordt aangemeld als wanbetaler, moet hij op dit moment aan het College voor Zorgverzekeringen (CVZ) een (bestuursrechtelijke) premie van 160 euro per maand betalen. Dit komt dan in de plaats van de premie die aan de verzekeraar is verschuldigd. Deze hogere premie dient als prikkel voor de verzekerde om de premieachterstand bij de zorgverzekeraar snel in te lopen.

Bedoeling van het wetsvoorstel is dat wanbetalers zo snel mogelijk terugkeren naar een zorgverzekeraar en weer de normale premie betalen. Nu kan dat alleen onder strikte voorwaarden, bijvoorbeeld als alle schulden zijn afbetaald of wanneer bij de schuldregeling een erkende schuldhulpinstantie is betrokken. Voortaan kan dit ook als de wanbetaler zelf een betalingsregeling met de zorgverzekeraar treft.

De minister krijgt verder de bevoegdheid de hoogte van de bestuursrechtelijke premie vast te stellen. Nu is de hoogte in de wet bepaald. Hierdoor kan uitstroom extra worden bevorderd, bijvoorbeeld door de hoogte te differentiëren voor verschillende groepen wanbetalers.

Voor elke wanbetaler die in de regeling van het CVZ zit, krijgt de eigen verzekeraar een vergoeding, onder andere voor het verzekerd houden. In het wetsvoorstel staat dat de hoogte van deze compensatieregeling afhankelijk wordt van de preventieve inspanningen die de zorgverzekeraar levert om wanbetaling tegen te gaan. In samenhang hiermee voeren verzekeraars met gemeenten en schuldhulpverlening, op initiatief van het ministerie van VWS en SZW, overleg over een gezamenlijke preventieve aanpak van betalingsachterstanden zorgkosten. Tegelijkertijd lopen er proefprojecten om te bezien welke aanpak daadwerkelijk in de praktijk werkt. De uitkomsten van de gezamenlijke gesprekken en proefprojecten worden verzameld in een ‘Productenboek vermindering instroom wanbetalersregeling’ waarmee partijen in de uitvoeringspraktijk naar verwachting effectiever betalingsachterstanden zorgkosten, als onderdeel van een meer integrale schuldenaanpak, kunnen bestrijden.

Op dit moment blijken veel wanbetalers niet (meer) te wonen op het opgegeven adres.

Voortaan geldt daarom dat van wie een zorgverzekering wil sluiten, het adres overeen moet komen met het adres waarmee hij bij de gemeente staat ingeschreven. Alleen in uitzonderingssituaties kan daarvan worden afgeweken. Deze maatregel is bedoeld om de verzekeringsplicht beter te controleren.

http://www.rijksoverheid.nl/2013/07/01/schippers-pakt-wanbetaling-zorgverzekering-aan.html

Ook huizenbezitter klopt nu aan bij schuldhulp

Trouw 

Schuldhulpverleners kregen in 2012 11 procent meer aanvragen. Het aantal mensen met een eigen huis dat hulp vroeg steeg met 50 procent.

Het aantal mensen met problematische schulden neemt hard toe. Vorig jaar kregen de schuldhulpverlening in Nederland 11 procent meer aanvragen voor hulp. Een extreme toename, vindt de vereniging van schuldhulpverleners NVVK, ook al is het crisis. Het aantal mensen met een eigen huis dat aanklopte nam met bijna 50 procent toe.

De cijfers komen uit het jaarverslag van de vereniging dat volgende week verschijnt. In 2011 was het aantal nieuwe probleemgevallen nog stabiel. Gerekend over vijf jaar, sinds het begin van de crisis in 2008, is het aantal aanvragen verdubbeld naar 84.000 in 2012, constateert de vereniging. "Dat is een ongekende stijging in de geschiedenis van de schuldhulpverlening", zegt NVVK-voorzitter Joke de Kock.
 
Ook in 2009 en 2010 nam het aantal nieuwe schuldgevallen flink toe. Maar dat hing vooral samen met extra geld dat voor sanering was uitgetrokken. Die pot was in 2012 leeg. "Dat betekent dat gemeenten nu ook extra eigen middelen inzetten om mensen te helpen", licht De Kock toe. "Daaraan is te zien hoe groot de problemen zijn. Hier zie je het drama van de crisis."
 
De schuldhulpverlening wordt daarnaast steeds meer geconfronteerd met een andere categorie probleemgevallen: mensen met een eigen huis. Van de aanmeldingen had in 2012 16 procent een eigen huis, tegen 12 procent een jaar eerder. Veel gemeenten weten nog niet goed wat ze daarmee aanmoeten omdat ze vooral gericht zijn op de traditionele klanten, de minima.
 
De NVVK heeft daarom een nieuwe richtlijn gemaakt en die vorige week gestuurd aan haar leden, waaronder gemeenten, sociale kredietbanken en private organisaties. Daarin staat het advies woningbezitters niet te snel weg te sturen met de mededeling dat ze eerst hun huis moeten verkopen. "Gemeenten denken nog te vaak dat bij inkomens boven een bepaald bedrag de problemen wel los- lopen", zegt De Kock. "Maar dan moet je ze later alsnog helpen. Dat kost de maatschappij dan meer geld." Daarnaast heeft de NVVK voor het eerst in haar geschiedenis ook een overeenkomst met de banken gesloten om huiseigenaren beter te kunnen helpen.
 
De diepte van de crisis laat zich ook voelen bij de schuldeisers, blijkt uit het jaarverslag. In 2012 zijn veel meer relatief snelle afbetalingsregelingen afgesproken dan het jaar daarvoor. Schuldeisers, bijvoorbeeld mkb-bedrijven, hebben het zelf ook moeilijk en hebben liever minder geld terug, maar wel snel. Ze willen het volledige saneringstraject van drie jaar niet afwachten. Het gemiddelde bedrag dat klanten van de schuldhulpverlening in het rood staan was in 2012 33.500 euro, 4 procent meer dan in 2011. Het aantal werkenden is met een aandeel van bijna de helft gelijk gebleven.
 
http://www.trouw.nl/tr/nl/4504/Economie/article/detail/3455160/2013/06/08/Ook-huizenbezitter-klopt-nu-aan-bij-schuldhulp.dhtml

DADD organiseert drie Armoede Analyse bijeenkomsten

Armoede Analyse

Om de juiste inschattingen en analyses te kunnen maken, is het van belang om goed inzicht te verkrijgen over de verschillende invalshoeken rond armoede. Daarom is er een werkgroep aan de slag gegaan om de verschillende aspecten van armoede tegen het licht te houden. De volgende thema’s zijn gedurende 3 bijeenkomsten aan de orde gesteld: historische, politieke, sociale en culturele, economische en geografische aspecten.

Per bijeenkomst waren steeds circa 12 mensen van verschillende organisaties aanwezig, waarmee door middel van brainstormsessies werd getracht om een aspect uitgebreid te belichten. Aan het eind van elke bijeenkomst werden een aantal punten uitgeselecteerd, die mogelijkerwijs een aanleiding voor “Delen achter de Duinen” zouden kunnen vormen om een themabijeenkomst rond te organiseren of actie op te ondernemen.

Voorbeelden van mogelijke discussiebijeenkomsten zijn :

  •  De bestaande woningcoöperaties voldoen niet meer. Er zijn nieuwe vormen nodig.
  • Wat betekent het voor de samenleving als je de mens i.p.v. het geld centraal zet?

Voorbeelden van mogelijke actiepunten zijn:

  • Bewerkstelligen dat lege kantoren kunnen worden gebruikt voor initiatieven rond zelfbeheer van of woonvormen voor de minima;
  • Braakliggende terreinen gebruiken voor de verbouw van voedsel voor bijvoorbeeld de voedselban

Meer informatie over deze bijeenkomsten? Neem contact op met Anita Schwab: a.schwab@leergelddenhaag.nl

 

platform van 60 organisaties