Verlies van inkomsten en stapeling kosten laat armoede toenemen

lcrEen laag inkomen gecombineerd met de kostendelersnorm, het niet respecteren van de beslagvrije voet en allerlei incasso-maatregelen. Het zijn de ingrediënten die mensen vaak dieper in de armoede duwen. De Landelijke Cliëntenraad (LCR) signaleert dat een groeiende groep mensen te maken krijgt met financiële problemen die zeer ernstig zijn. Door een aantal maatregelen te nemen, zou dit voorkomen kunnen worden. De LCR vraagt aan de Tweede Kamer om deze punten mee te nemen in het Algemeen Overleg over armoede en schulden op 24 september.

Opvang

De beslagvrije voet goed hanteren zou tot een afname van het aantal cliënten van de voedselbanken leiden. Stapeling van kosten zorgt er bij mensen met een beperking voor dat hun koopkracht steeds verder afneemt. Een maatregel die voor schrijnende situaties zorgt, is de kostendelersnorm. Mensen zijn huiverig om iemand (tijdelijk) op te vangen omdat ze mogelijk de huurtoeslag kwijtraken. Zwerfjongeren kunnen moeilijk terug naar huis als hun ouders van een uitkering rondkomen. Het aantal postadressen bij hulpverlenende instanties stijgt explosief als gevolg van de kostendelersnorm . Dat kan nooit de bedoeling zijn geweest. Daarom pleit de LCR voor afschaffing van deze kostendelersnorm.

Dwangverrekening en zorgverzekering

Andere zaken die mensen met een laag inkomen parten spelen zijn de dwangverrekeningen van de Belastingdienst. Daardoor kunnen ze niet altijd aan voorwaarden voor de schuldhulpverlening voldoen en komen ze nóg dieper in de problemen.

Datzelfde geldt voor het beleid rondom betalingsachterstanden van de zorgverzekering. Er wordt een hoge ‘boetepremie’ geheven en mensen kunnen geen aanvullende verzekering krijgen. Daardoor stijgen de zorgkosten nog meer en nemen de financiële problemen toe.

Incassobureaus overtreden afspraken

Incassobureaus houden zich lang niet altijd aan de regelgeving dat zij niet te hoge incassokosten mogen vragen, maar het toezicht daarop ontbreekt. Dit staat in schril contrast tot het toezicht op de handel en wandel van uitkeringsgerechtigden.

Klik voor: Brief van de LCR aan de Tweede Kamer voor het AO Armoede en Schulden op 24 september 2015

Bron: Landelijke Cliëntenraad, 22 september 2015

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *