Verslag Algemeen overleg Decentralisaties en participatie

ggzconnectProblemen rond privacybescherming, budgetten en accountantsverklaringen voor gemeenten. Dat waren drie belangrijke thema’s tijdens het algemeen overleg Decentralisaties en participatie dat de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken op 9 december met minister Plasterk had in de Tweede Kamer. GGZ Nederland, Federatie Opvang, RIBW Alliantie en MO Groep hadden tevoren een brief gestuurd aan de Kamerleden.

Privacy

VVD, PvdA en D66 stelden vragen over problemen rond privacy bij gemeenten. Minister Plasterk gaf aan dat er veel gebeurt om gemeenteambtenaren te informeren over de regels van wat mag en niet mag. Zo is er een richtlijn opgesteld die via training en voorlichting wordt verspreid. Hij wacht een lopend onderzoek van het CPB naar de bescherming van persoonsgegevens bij gemeenten af, voor hij laat weten hoe hij de motie-Veldman (over sluitende aanpak privacybescherming) uitvoert. Dat is naar verwachting in het voorjaar van 2016.

Budget

De SP was kritisch over kortingen op budgetten van gemeenten en het takenpakket dat ze moeten uitvoeren. “Heel veel handreikingen en bijeenkomsten, maar onvoldoende middelen en mankracht voor gemeenten om de decentralisaties goed uit te voeren”, stelde Nina Kooiman. Over de knelpunten bij het beschikbare budget voor de decentralisaties erkende de minister dat de rek eruit is bij gemeenten. Maar ook hij heeft geen extra middelen ter beschikking. Hij voert overleg met de VNG om de zogenaamde trapop-trapaf systematiek “minder nerveus” te maken. De mogelijkheid om lokaal belasting te gaan heffen zal vanaf 2019 oplossingen voor knelpunten kunnen gaan bieden, veronderstelde de minister. Het is zijn voornemen om te komen tot herijking van het Gemeentefonds en de daarvan deel uitmakende decentralisatie uitkeringen. Maar ook dat zal weer leiden tot wijzigingen in het budget en nog niet de wenselijke stabiliteit in de financiering brengen. Ook hierover ontvangt de Tweede Kamer in het voorjaar van 2016 een brief.

Accountantsverklaringen

Gemeenten hebben moeite goedkeurende accountantsverklaringen te krijgen, stelde de VVD. Dat heeft te maken met controle van rechtmatigheid op geleverde zorg. Minister Plasterk voorziet problemen voor verantwoording over 2015 en hij is in overleg met de VNG en de Algemene Rekenkamer over oplossingen. Bij voorkeur wordt niet ingezet op het oprekken van de regels om een oplossing te vinden. De minister is van plan om te zorgen dat het in elk geval over 2016 beter is geregeld.  De Tweede Kamer ontvangt uiterlijk in februari 2016 een brief over de stand van zaken op het vraagstuk van de rechtmatigheid.

Integraal toezicht

Als reactie op vragen van de VVD liet minister Plasterk weten dat hij voor de zomer van 2016 met een brief aan de Kamer komt waarin hij de resultaten weergeeft van een onderzoek naar de mogelijkheid van integraal toezicht op het sociaal domein en zijn visie daarop. In de volgende voortgangsrapportage zal hij meenemen in hoeverre in de Participatiewet sprake is van maatwerk als het gaat om toeleiden naar werk. De PvdA vroeg hier om en wil dat participatie ook integraal onderdeel uitmaakt van wijkteams.

Democratische controle

De democratische controle op de decentralisaties riep ook vragen op bij Kamerleden van de VVD, D66 en PvdA. Raadsleden geven in enquetes aan onvoldoende zicht te hebben op de decentralisaties. De vele samenwerkingsverbanden waar gemeenten aan deelnemen maken dat niet makkelijker. Regionale samenwerking om de decentralisaties uit te voeren noemde de minister onontkoombaar, “ook al is dat second best qua democratische controle” gaf hij toe. Hij gaf aan vooral te willen zorgen dat raadsleden goed om kunnen gaan met gemeenschappelijke regelingen. Het juridische instrumentarium van raadsleden om controle uit te oefenen is toereikend, zei de minister. Hij heeft toegezegd om zelf onderzoek te doen naar mate waarin raadsleden zelf zeggen grip te hebben op de decentralisaties. Hij gaat ook nog overleggen met de VNG en de vereniging van raadsleden over verbeteringen. Hij zal de Tweede Kamer hierover per brief informeren.

Bron: GGZConnect, 9 december 2015

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *