Verslag ontwikkelingen Hoogheemraadschap Delfland

Achtergrond:

Het Hoogheemraadschap Delfland heeft op 19 november 2015 de verordening afschaffing kwijtschelding minima afvalwaterzuiveringsheffing aangenomen.
Dit betreft een van de twee peilers van de heffing waarvoor ingezetenen van Delfland aangeslagen worden. De andere peiler is de watersysteemheffing waarvoor de kwijtschelding blijft bestaan.
Ondanks alle protesten vanuit gemeenten en bevolking heeft het Hoogheemraadschap de verordening erdoor gedrukt.
DADD heeft 3 keer ingesproken op de verordening en een actie gevoerd onder ingezetenen om een zienswijze (bezwaar) in te dienen tegen de verordening. Ook alle wethouders van ingelegen gemeenten, studentenbonden en andere maatschappelijke organisaties hebben gebruik gemaakt van het inspreekrecht. Het heeft niet mogen baten. De verordening is aangenomen met dien verstande dat er een “zachte landing” voor de inning zou plaatsvinden.

De zachte landing

De zachte landing wordt als volgt ingericht door het Hoogheemraadschap.

De verordening wordt in 2 fasen ingevoerd.
In 2016 moeten minima die voorheen kwijtschelding kregen 50% van de aanslag betalen
In 2017 betalen zij de volledige aanslag.

De hoogte van het tarief in 2016: 94,45 per ve
voor alleenstaanden 1 ve = 94,45 x 50% = 47,23
Voor meerpersoonshuishoudens 3 ve = 94,45 x 3 = 283,35 x 50% = 141,68
In 2017 is de hoogte van de aanslag 100%
voor alleenstaanden 1 ve = 94,45 + verhoging 2017
voor meerpersoonshuishoudens 3 ve = 283,35 + verhoging 2017

Minima die naar mening van Het Hoogheemraadschap onder de schrijnende gevallen vallen, krijgen wel een aanslag maar tegelijk de mededeling dat zij niet hoeven te betalen. Schrijnende gevallen ziet men als mensen die onder het WSNP en MSNP traject vallen.
De aanslag mag in 10 termijnen betaald worden.

Indien er geen betaling volgt op de aanslag (ook geen termijnbetaling) volgt een herinnering waarbij geen incassokosten berekend worden.
Indien hierop ook niet gereageerd wordt volgt een belronde waarbij getracht wordt contact te leggen met de debiteur.
Indien ook dit niet tot betaling leidt volgt een huisbezoek waarbij gekeken wordt of er sprake is van onwil of onmacht. Indien blijkt dat er daadwerkelijk geen betaalcapaciteit is wordt alsnog kwijtschelding verleend.
Tevens kan men dit huisbezoek (door uitvoerende instantie RBG (regionale belastingdienst)) gebruiken als signaleringsinstrument indien men misstanden in de woning tegenkomt zoals verwaarlozing van de woning of andere problematiek. Dit  wordt dan (ergens???) gemeld.

Waar helemaal geen contact te leggen is volgt de deurwaardersprocedure.

Voor 2016 en 2017 heeft het Hoogheemraadschap 800.000 euro/ pj voor inningkosten begroot. Vanaf 2018 is de begroting op inningskosten 300.000 per jaar.

Het Hoogheemraadschap houdt rekening met 15-50% oninbaarheid van de aanslag op de nieuwe doelgroep.
De nieuwe doelgroep betreft 54.000 huishoudens in het ingezetenen gebied van Delfland. Het Hoogheemraadschap schat in dat 27.000 huishoudens alsnog in aanmerking komen voor kwijtschelding omdat zij geen betaalcapaciteit hebben. Hoogheemraadschap schat in dat op de restgroep van 27.000 huishoudens ongeveer 15.000 huisbezoeken per jaar in 2016/2017 moeten worden afgelegd.

Naar aanleiding van de inspraakrondes is er een overleg geweest tussen DADD en het Hoogheemraadschap.  De insteek van DADD was hierbij niet het terugdraaien van de verordening, dat is een gepaseerd station maar onderhandeling mbt de inningsprocedure, die naar onze mening nogal ondoordacht door het Hoogheemraadschap ingezet is.

Gespreksverslag 21 december 2015 bij STEK

Aanwezig waren:
Hoogheemraad Ries Smit, portefeuillehouder, Mark Brandt, sectorhoofd bedrijfsvoering bij HH Delfland, Henk Baars, voorzitter DADD, Dick Raat, directeur Medivus en lid DADD, Henny van der Most, kernlid DADD

Na introductie door Hoogheemraad Smits die de achtergronden van de verordening nog eens toelichtte zijn door DADD de volgende voorstellen op tafel gelegd:

Delen Achter De Duinen geeft aan dat we ons blijven verbazen over het optimisme om al die moeilijkheden met wanbetaling zo massaal op te zoeken. Volgens DADD onderschat het Hoogheemraadschap dit  schromelijk.

WSNP en MSNP betreft slechts een beperkte groep van de huishoudens die met schulden kampen en op 90% van het minimum leven. Voorstel van DADD is om ook het beslagregister te betrekken bij de beoordeling of een huishouden onder schrijnende gevallen valt. Het Hoogheemraadschap zal onderzoeken of dit mogelijk is. Hierdoor is de groep minima die al bij de aanslag kwijtschelding krijgt aanzienlijk uitgebreid.

Deelname van het Hoogheemraadschap aan Systeem verzekerde betaling vaste lasten. Dit werd met veel interesse aangehoord door het Hoogheemraadschap, probleem hierbij is de wederkerigheid, het teruggeven aan de deelnemers van (een deel) van de besparing op de inningskosten. Het Hoogheemraadschap gaat onderzoeken welke mogelijkheden er zijn. Geopperd werd dat een aanpassing van het belastingstelsel voor waterschappen, zoals dat momenteel door de Unie van Waterschappen wordt onderzocht, hiervoor misschien mogelijkheden gaat bieden.

Invoeren van waterbespaarders: De invoering van waterbespaarders kan tot 12,5% afvalwatervolume van huishoudens in het rioolstelsel opleveren. Hetgeen een besparing oplevert voor het Hoogheemraadschap in de zuiveringskosten waardoor het tarief wellicht omlaag kan. Hoogheemraadschap vind dit een leuk idee doch het grootste probleem mbt capaciteit van het rioolstelsel zit niet in de afvoer van huishoudens maar in de afvoer van hemelwater. M.n. in Den Haag is de hemelwaterafvoer niet gescheiden van het rioolsysteem. Maw. Het Hoogheemraadschap gaat hier geen inspanning op zetten.

De weerstandspositie van het Hoogheemraadschap is slecht. Op een begroting van bijna 2 miljard is er sprake van slechts 55 miljoen eigen vermogen. Geopperd werd dat, naast het traject dat Hoogheemraadschap loopt met VNG en Rijk om extra geldstromen binnen te krijgen waarvan een deel gebruikt kan worden om wel aan armoedebestrijdingsmaatregelen als kwijtschelding te voldoen, de provincie hier misschien een rol in kan spelen. Provincies hebben vanuit de energieprivatisering nog miljarden op de plank liggen, waar op dit moment geen tot nauwelijks renteopbrengsten tegenover staan. Voorstel is de provincie te benaderen om een investering te doen in de waterschappen, hetzij als “gift” voor het algemeen belang hetzij als langlopende lening tegen de huidige lage rentetarieven.
Het Hoogheemraadschap is hier zeer in geinteresseerd doch vraagt DADD of zij de lobby willen aanzetten.

Afgesproken wordt dat er vervolggesprekken komen mbt de voorstellen en bij evaluatie van de verordening.

Gerelateerde documenten

platform van 60 organisaties