Programmapunten vanuit Armoedecoalitie april 2020Aan de opstellers van verkiezingsprogramma’s van politieke partijen,

 

Terwijl het coronavirus de wereld in een andere werkelijkheid plaatst, gaan sommige dingen gewoon door. Zo ook de voorbereidingen op de Tweede Kamerverkiezingen. Als Landelijke Armoedecoalitie breken wij een lans voor mensen in armoede en schulden.

Door de coronacrisis zal dit aantal in de nabije toekomst fors toenemen. Bovendien treft de crisis de groep mensen die al leeft op de rand van de armoedegrens rechtstreeks. Zowel financieel, psychosociaal als op gebied van gezondheid. Wij menen dat deze zaken ruime aandacht dienen te krijgen in de beleidsplannen van het komende kabinet en dus ook in de programma’s van de landelijke politieke partijen.

In bijgaande notitie staat, vanuit een brede samenwerking tussen partijen binnen de Landelijke Armoedecoalitie, beschreven wat er in een toekomstig nieuw kabinet beter geregeld moet worden. We beschrijven in het eerste deel van de notitie het vraagstuk rondom armoede en we doen in het tweede deel aanbevelingen voor oplossingen. De aangedragen oplossingen zijn zoveel mogelijk met elkaar in samenhang.

 

Notitie op hoofdlijn

De ondersteuning van financieel kwetsbare groepen zal zich wat de Armoedecoalitie betreft met name moeten richten op het verhogen van het inkomen om de begrotingen van álle huishoudens sluitend te maken. Daarnaast is het belangrijk dat de regelgeving eenvoudiger wordt, de drempels in de dienstverlening worden verlaagd, het niet-gebruik van regelingen wordt verminderd en wetenschappelijke inzichten worden benut om de uitvoeringspraktijk te verbeteren.Het is daarbij essentieel om meer aandacht te besteden aan preventie en versterking van de vaardigheden en mogelijkheden van mensen in armoede en schulden, zodat zij mee kunnen doen aan de samenleving.
 
Ons advies bevat dan ook de volgende zes aanbevelingen:
 
  1. Een toereikend inkomen voor alle inwoners van Nederland;
  2. Stop onnodige verhoging van schulden;
  3. Een eenvoudig systeem van regelingen en toeslagen;
  4. Ruimte voor overheden om te komen tot échte oplossingen voor problematische schulden;
  5. Verminder de woon- en energielasten voor minima;
  6. Een integrale aanpak van armoede en schulden, preventie en empowerment.
 
Landelijke Armoedecoalitie april 2020|2Graag brengen wij deze punten onder uw aandacht. Als u bestaanszekerheid wil garanderen, schulden wil helpen voorkomen en wil werken aan mogelijkheden voor armoedebestrijding en een schuldenvrije toekomst, neem de aanbevelingen dan mee in uw verkiezingsprogramma’s

 

Download hier het volledige rapport van de Landelijke Armoedecoalitie